Back

Membership Level

ArkanLand klub

ArkanLand klub
0.00€
1 Rok
Podporná skupina s tréningovými informáciami pre všetkých trénujúcich v ArkanLand

Informácie o účte

Already have an account? Login here
Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim - Spotrebiteľom a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj online produktov prostredníctvom internetovej stránky www.arkanland.eu, poprípade produktov v elektronickej podobe nahratých na elektronickom nosiči dát.

Predávajúci: Ing. Ivana Vaněková ArkanLand Wuppertálska 17 040 23 Košice Slovensko E-mail: arkanlandsk@gmail.com Telefón: +421 908 519 455

IČO: 51 335 123 DIČ: 1083 519 096

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava Slovenská republika

Platby v EUR: IBAN: SK05 0900 0000 0051 4048 9111 BIC kód/SWIFT: GIBASKBX

Predávajúci je zapísaný v Živnostenskom registri pod registračným číslom 820-84914.

Kupujúci - ďalej len spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania alebo podnikateľ - právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 ZB., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. Produkty predstavujú online služby poradenstva v oblasti výchovy a výcviku psov, psích športov, výživy a zdravia. Okrem služieb tu zaraďujeme online kurzy postupne uvoľňované v jednotlivých moduloch (podľa priebehu kurzu), webináre, bonusy, inštruktážne videá, ako aj e-booky a písomné materiály v elektronickej podobe.

2. OBJEDNÁVKA PRODUKTU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ navrhuje uzatvorenie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky www.arkanland.eu. Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, spotrebiteľ musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany spotrebiteľa sa čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku spotrebiteľa bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom. Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa prijíma faktickým úkonom - t.j. samotným dodaním produktu na e-mailovú adresu Spotrebiteľa. Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so VOP pre dodanie produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 ZB. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. PRODUKTY

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov.

4. CENA PRODUKTOV

Kupujúci sa za nadobudnutý produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednanom produkte platnú  v čase objednania produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať poštou. Prevzatie tovaru Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

5. AUTORSKÉ PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO A ZMLUVNÁ POKUTA ZA ICH PORUŠENIE

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvo autora Ivany Vaněkovej v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle ust. §§19 a 20 citovaného zákona. Predávajúci ako nadobúdateľ licencie od autora predáva dielo autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely spotrebiteľov. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený používať poskytnuté produkty výhradne na vlastné osobné účely, t.j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci - Spotrebiteľ nie je oprávnený produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ni sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkt spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora. Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci (ako aj samotný autor) oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny online produktov v čase uzatvorenia zmluvy a osôb, ktorým boli online produkty Predávajúce sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY, DODACIA LEHOTA A DODACIE PODMIENKY

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté online produkty a služby prostredníctvom bankového prevodu vopred na účet. Dodacia lehota pri online produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Spotrebiteľ dostane e-mailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k online produktu, ktorý je postupne uvoľňovaný pre užívateľa podľa štruktúry produktu. 1. modul produktu je sprístupnený do 3 dní od prijatia platby Predávajúcim. V prípad e-produktov nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim, v danom prípade je tovar doručovaný poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou. Bonusy sú sprístupňované Kupujúcemu spravidla až po 30 dňoch od prijatia platby Predávajúcim. Poštovné a balné je v takýchto prípadoch zarátané už v cene produktu. Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnostiam nezavineným predávajúcim. V prípade predĺženia dodacej lehoty predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaná termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÉ ODMIENKY

V prípade výskytu vady na online produktoch Predávajúceho: 1) Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadové, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstraniteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp, služby. Na online produkty zakúpene prostredníctvom internetovej stránky www.arkanland.eu platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prístupových údajov po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. V prípade reklamácie, sťažností alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 908 519 455 alebo na e-mailovej adrese arkanlandsk@gmail.com. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstránenej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného online produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Spotrebiteľa k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny. Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade zakúpenia online produktov fyzickou osobou nie je možné odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim a žiadať vrátenie kúpnej ceny, a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu online kurzu prostredníctvom internetovej stránky www.arkanland.eu prípadne iných stránok, ktoré Predávajúci na účel predaja elektronického obsahu využíva, nakoľko v zmysle ust. §7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie os zmluvy. Vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah v prípade zakúpenia online produktov fyzickou osobou nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny Kupujúcim elektronického obsahu v prípade nevyužitie elektronického obsahu. V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou ( o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

9. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na weboch stránke Predávajúceho. Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktu Predávajúceho, t.j. za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účel informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho. Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciach a údaje  týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

10. VOĽBA PRÁVOMOCI A ROZHODNÉHO PRÁVA

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Dátum poslednej aktualizácie 1.6.2021