Back

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke arkanland.eu sú do 24.5.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.5.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s nariadením európského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDRP) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018

ČO TO PRE VÁS ZNAMENÁ?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, aké je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napríklad identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

AKÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si pozeráte a podobne. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

COOKIES

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránky a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste našu stránku z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.
Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj.
Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu vás delíme do záujmových skupín. Na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov. Proti deleniu do skupín môžete podať námietku na e-mail: arkanlandsk@gmail.com a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vysporiadame.

ĎALŠIE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našej stránke. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

ČO JE TO SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neutomatizovanými prostriedkami.

ZA AKÝM ÚČELOM TIETO INFORMÁCIE POUŽÍVAME?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je firma Ing Ivana Vaněková ArkanLand, Wuppertálska 17 040 23 Košice, Slovensko, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice s IČO 51 335 123.
K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke www.arkanlad.eu.

Objednávkový formulár na online kurzy:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH? DIČ) – na faktúru pre vás súvisiace doklady. Právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitých právnych predpisov;

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka a doručovanie bonusov a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka;

e-mail – komunikácia so zákazníkom o vybavení objednávky, doručenie objednávky (vstup do online kurzu), aktualizácia informácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných informácií od dodávateľa;

e-mail – doručovanie marketingových informácií, na čom ma prevádzkovateľ oprávnený záujem, keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov prevádzkovateľa, aké už boli platiacemu zákazníkovi dodané;

mobilné číslo – za účelom informovania o stave objednávky

platobné údaje – technické zabezpečenie platby

Referencie na web stránke

Vaše referencie na naše produkty uverejňujeme len na základe vášho výslovného súhlasu s takýmto použitím, ktorý nám udeľujete v odpovedi na samostatný e-mail, v ktorom vás o povolenie žiadame. Vašu fotografiu zverejňujeme len s vaším súhlasom a kedykoľvek, ak svoj súhlas odvoláte, vašu fotografiu aj referenciu zo stránky stiahneme a vaše údaje zlikvidujeme. Zároveň vyhlasujeme, že citlivé údaje o vašej sexuálnej orientácii, zdravotnom stave, príslušnosti k rase či etniku nezverejňujeme bez vášho výslovného súhlasu.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy)  neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho osvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste jeho súhlas po poskytnutí odvolali.

STE V BEZPEČÍ

Je pre nás prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. S vylepšenou technológiou vylepšujeme aj bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivirusové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba, t.j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa, t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je Ing. Ivana Vaněková ArkanLand, Wuppertálska 17, 040 23 Košice, Slovensko, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Košice s IČO 51 335 123.

KONTAKTNÉ OSOBY

Ivana Vaněková; e-mail: arkanlandsk@gmail.com

Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracúvame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.
Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov, resp. ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávnosti/neúplnosti.
Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní v prípade, ak odvoláte súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípade, keď vaše osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie. Buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšte na kontaktný e-mail: arkanlandsk@gmail.com
V prípade, keď je spracúvanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Rovnako ich vymažeme, ak sa preukáže, že údaje boli spracované nezákonne.
Právo na vymazanie vašich údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinnosti ich budeme musieť ďalej spracovávať.
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to v prípade ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia poverovania správnosti údajov, alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov  budete požadovať obmedzenie ich spracúvania, a tiež ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, prípadne obhajovanie vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracúvania osobných údajov vaše údaje zostanú v systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.
Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, resp. vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhému prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos e-mailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť  účelov ich spracovávania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť vo forme strojovo čitateľnej a prenosnej k inému prevádzkovateľovi.
Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia. V prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložene na servroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov.
Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom a účinnom znení.

SPROSTREDKOVATELIA

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých so sprostredkovateľom.

O našom tíme sa dozviete tu
www.arkanland.eu/contact

Komunikácia medzi nami, ktorá niekedy obsahuje aj vaše osobné údaje, prebieha cez e-mail

Hosting nám poskytuje EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Košická 6, 821 09 Bratislava, Slovensko, IČO 36485161.

Ďalšími sprostredkovateľmi sú
Gdrive https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/
Google Ads https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_2016…

ODKAZ TRETÍCH STRÁN

Niekedy na našich stránkach odkazujeme na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z tohto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Ing Ivana Vaněková ArkanLand
Wuppertálska 17
040 23 Košice
Slovensko

Web: www.arkanland.eu
E-mail: arkanlandsk@gmail.com